टोल फ्री (Toll-Free) नम्बरको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशन

//टोल फ्री (Toll-Free) नम्बरको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशन

टोल फ्री (Toll-Free) नम्बरको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशन

प्राधिकरणबाट इन्टर्नेट सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले इन्टर्नेट(इमेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्रको शर्त अनुसार ग्राहकसंग लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धि विवरणहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा ग्राहकको गुनासो तोकिएको समय भित्र समाधान गर्नुपर्ने, साथै सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीहरुको Support & Maintenance तथा अन्य सेवा सम्बन्धि गुनासोहरु समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहकहरुले सम्पर्क गर्ने प्रयोजनको लागि फोन गर्दा ग्राहकहरुलाई शुल्क नलाग्ने टोल फ्री (Toll-Free) नम्बरको व्यवस्था गर्न यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धीत सबै इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशनको पालना गरेको नपाईएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमा कारवाही हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धीत सवैमा जानकारी गराईन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
अनुगमन महाशाखा
श्री कुञ्ज भवन, कमलादी
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं स् ४२५५४७४ फ्याक्स नं स् ४२५५२५०
Email: info@nta.gov.np, URL: www.nta.gov.np

2020-06-26T13:31:34+00:00 June 26th, 2020|Public Notice|