Regulation

Home//Regulation
S. No. Name Enforcement Date Download
1. Radio Communication (License) Regulation 1992 A.D 1992 A.D. PDF
2. National Broadcasting Regulation 1995 A. D. 1995 A.D. PDF
3. Telecommunication Regulation 1997 A. D. 1997 A.D. PDF
4. Consumer Protection Regulation 1999 A. D. 1999 A.D.
5. Notice Published on Gazette 2012 AD PDF
6. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बैठक संचालन सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश (राजपत्रमा प्रकाशित) 2013 A.D. PDF
7. दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली २०७४ बि.सं PDF
2021-01-07T04:01:41+00:00