Procedure

/Procedure
Procedure 2022-09-02T13:36:17+00:00
S. No. Name Date Download
१. सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF
२. सूचना प्रविधि सेवा केन्द्रस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF
३. स्वचालित विद्युतीय कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यविधि २०७६ PDF
४. प्राधिकरणको खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन (कार्यविधि), २०७७ २०७७ PDF
५. दूरसञ्‍चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७ PDF
६. Standard Operating Procedure for QoS Measurement Through OSS Method २०७८ PDF
७. ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडव्याण्ड
ईन्टरनेटको पहुँच पु- याउने  सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन सहित)
२०७८ PDF
८. SOP for QoS Measurement Through Drive Test २०७८ PDF
९. उपभोक्ता सचेतना, गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ २०७९ PDF