Nepal Telecom Internet Data Tariff Services

//Nepal Telecom Internet Data Tariff Services

नेपाल टेलिकमको Internet Data सेवाको महशुल दर

स्वीकृत मिति : २०७०–०१–२७

  १.  Dial Up सेवा

Service Proposed Tariff Existing Tariff
Unlimited Package Rs. 200 Per Month Rs. 500 Per Month
Night Surfing Rs. 100 Per Month Rs. 250 Per Month

२. ISDN Dial Up सेवा Unlimited Package

Service Proposed Tariff Existing Tariff
64 Kbps Rs. 200 Per Month Rs. 1,500 Per Month
128 Kbps Rs. 400 Per Month Rs. 3,000 Per Month

३. Volume Based ADSL/WiMAX Internet Package

हाल उपलब्ध Package हरु मध्ये ग्राहकले न्यूनतम तीन महिना वा सो भन्दा बढी समयको Package Subscribe गरेमा सो वापत ग्राहकलाई Subscribe गरेको कुल तीन महिनाको ख्यगिmभ को ४०% Data Volume बोनस उपलव्ध गराउने ।

४. WiMAX Unlimited Package

Packages Monthly Tariff (Rs.) Discount Remarks
256 Kbps

1,500.00

30% पहिलो तीन महिनाको लागि ३०५ छुटमा उपलव्ध गराउने ।
2 Mbps

9,300.00

शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्था, वित्तिय संस्था र कुटनीतिक नियोगहरुलाई मात्र ।

 

५. Internet Lease Connectivity

Fiber Optical/Copper मार्फत प्रदान गरिने Lease Internet Connectivity

Packages
Monthly Tariff (Rs)
Proposed Existing
256 Kbps 2,500.00 5,000.00
512 Kbps 5,000.00 8,000.00
1 Mbps – 4 Mbps 8,000.00 Per Mbps 15,000.00 Per Mbps
5 Mbps – 10 Mbps 7,500.00 Per Mbps 15,000.00 Per Mbps
11 Mbps – 100 Mbps 7,000.00 Per Mbps 12,000.00 Per Mbps
More than 100 Mbps 6,000.00 Per Mbps 12,000.00 Per Mbps

६. Intranet Lease Connectivity (Per Node)

Packages Monthly Intranet Charge (Rs.)
Port Charge for one End Copper/Fiber/WiMAX Media Charge for One End Proposed Tariff Existing Tariff
256 Kbps 500 500 for Copper Pair 1,500.00 3,000.00
512 Kbps 3,000.00 6,000.00
1 Mbps – 4 Mbps 1,000 for Fiber Cable & WiMax 6,000.00 Per Mbps 12,000.00 Per Mbps
5 Mbps – 10 Mbps 5,500.00 Per Mbps 10,800.00 Per Mbps
More than 10 Mbps 5,000.00 Per Mbps 9,600.00 Per Mbps

 

७. 3G/GPRS/EVDO/PDSN सेवाको विद्यमान महशुल दर १० पैसा प्रति १०० KB लाई परिमार्जन गरी ५० पैसा प्रति कायम गर्ने |

८. 3G/EVDO सेवाको लागि निम्नानुसारको Volume Based Package लागू गर्ने ।

Packages Tariff (Rs.) Validity Period
25 MB

11.00

1 Day
300 MB

130.00

15 Days
500 MB

200.00

1 Month
2 GB

760.00

1 Month
5 GB

1,700.00

1 Month
10 GB

2,400.00

1 Month

 

९. माथि बु“दा नं. ८ मा उल्लिखित Monthly Package हरु एकमुष्ट रुपमा Subscriber गरेमा सेवाको महशुलमा निम्नानुसार छुट उपलव्ध गराउने ।

Subscription Packages Discount
3 Months 10%
6 Months 15%
12 Months 25%

नोट :  उपरोक्त महशुल दरहरुमा नेपाल सरकारको नियमानुसार कर समावेश गरिएको छैन् ।

2017-12-10T17:43:58+00:00 July 6th, 2017|Approved Tariff|