Notice Regarding Laptop Procurement

//Notice Regarding Laptop Procurement

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको
ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०३।०४)

यस प्राधिकरणको लागि १५ (पन्ध्र) थान ल्यापटप कम्प्युटर आवश्यक परेकोले सिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित स्पेशिफिकेशन अनुसारको ल्यापटप उपलब्ध गराउन इच्छुक रजिष्टर्ड फर्महरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र आफुले कवुल गरेको रकमको २.५ प्रतिशत ले हुन आउने रकम बैक जमानत वा धरौटी राखि कार्यालय समयमा तपशिलको ठेगानामा सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुृन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम रु. १०००।– (एक हजार) प्राधिकरणको नबिल बैंक स्थित खाता नं. ०१०६०११६६४२०१ मा जम्मा गरी प्राधिकरणको प्रशासन तथा योजना शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
श्रीकुञ्ज सदन, कमलादी, काठमाडौं
फोन नं. ४२५४६८१, ४२५५४७४

2018-06-18T11:12:57+00:00 June 18th, 2018|Public Notice|