List of Municipalities selected for IT Service Center:

//List of Municipalities selected for IT Service Center:

सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छनौट भएका स्थानीय तहहरुले प्राधिकरण सम्पर्क गर्ने विधि:

१) संलग्न बमोजिमको फारम भरी सहि छाप गर्ने

Form (DOC)

Form (PDF)

२) छनौट भएका स्थानीय तहहरुले १५ दिन भित्र उक्त फारमलाई प्राधिकरणमा सिधै वा इमेल वा फ्याक्स गरी प्राधिकरणमा पठाउने |

क) उक्त फारमलाई इमेल गरी पठाउदा itsc@nta.gov.np मा निम्न बमोजिमको Subject राखी पठाउने |

Sample Subject Format:

Province Name, District, Municipality Name

Example:

1, Jhapa, Birtamod

Karnali, Dolpa, Thulibheri

ख) Fax गर्दा ०१-४२५५२५० मा पठाउने |

छनौट भएका स्थानीय तहहरुको सूची: PDF

2019-06-18T04:35:31+00:00 May 31st, 2019|Uncategorized|