सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा

/सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा 2019-04-11T04:40:13+00:00

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छनौट भएका विद्यालयहरुले प्राधिकरण सम्पर्क गर्ने विधि:

१) संलग्न बमोजिमको फारम भरी सहि छाप गर्ने

Form (Docx)
Form (PDF)

२) छनौट भएका विद्यालयहरुले १५ दिन भित्र उक्त फारमलाई प्राधिकरणमा सिधै वा इमेल वा फ्याक्स गरी प्राधिकरणमा पठाउने |

क) उक्त फारमलाई इमेल गरी पठाउदा itlab@nta.gov.np मा निम्न बमोजिमको Subject राखी पठाउने |

Sample Subject Format:

Province Name, District, Election Area Number, Municipality Name, Ward, School Name

Example:

1, Jhapa, 2, Birtamod, 5, Shree Saraswati Ma.Vi.

Karnali, Dolpa, 1, Thulibheri, 7, Shree Janta Ma.Vi.

ख) Fax गर्दा ०१-४२५५२५० मा पठाउने |

 

छनौट भएका विद्यालयहरुको सूची: PDF