छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना

//छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना

छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/५/२७)

यस प्राधिकरणबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७५/०९/०१ गते प्रकाशन गरिएको सूचना बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, अनुरुप छनौट भएका विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यको लागि यस प्राधिकरणले श्री OBCI/MAX/NEPA लाई छनौट गरको छ | सोहि कार्य विधिमा प्राधिकरण र विद्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारी तोकिएको छ | सो काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा यस प्राधिकरण र छनौट भएका विद्यालयहरु विच MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) गर्नु पर्ने भएकोले सम्वन्धित विधालयको आधिकारिक व्यक्ति (व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक) तपसिल वमोजिम यस प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ | साथै प्रयोगशाला स्थापनाको लागि कक्षा कोठा, फर्निचर र 30 A विधुतको व्यवस्था गर्न हुन समेत अनुरोध छ | तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगर्ने विद्यालयलाई छनौट सुचीबाट स्वत: हटाई प्रतिक्षासूचिबाट विद्यालय छनौट गरिनेछ |

तपसिल

सि.नं. विवरण सम्पर्क गर्ने ठेगाना सम्पर्क अवधि
१. प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय | नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ | कार्यालय समयमा २०७६|६|१देखि २०७६|६|७ सम्म
२. प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ | कार्यालय समयमा २०७६|६|८ देखि २०७६|६|१२ सम्म
३. प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ | कार्यालय समयमा २०७६|६|१३ देखि २०७६|६|१६ सम्म
४. गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ| कार्यालय समयमा २०७६|६|२७ देखि २०७६|६|३० सम्म
५. प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ | कार्यालय समयमा २०७६|७|१ देखि २०७६|७|४ सम्म
६. कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ | कार्यालय समयमा २०७६|७|५ देखि २०७६|७|६ सम्म
७. सुदुर पश्चिम अन्तर्गतका छनौट भएका सामुदायिक विद्यालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कमलादी काठमाण्डौ कार्यालय समयमा २०७६|७|७ देखि २०७६|७|८ सम्म

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
कमलादि, काठमाडौं
फोन नं. : +९७७ –१–४२५४६८१
फ््याक्स नं. : +९७७ –१–४२५५२५०
पो.ब.नं.: ९७५४
ई–मेल : ntra@nta.gov.np
वेभसाइट: www.nta.gov.np

2019-09-13T03:02:40+00:00 September 13th, 2019|Public Notice|