Downloads 2020-10-09T06:34:53+00:00

Documents

सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४: सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४

 

Digital Nepal Framework: Digital Nepal Framework

Forms

SN Particulars Downlaod
1 Format of ISP agreement with customer DOC
2 Consumer Form for ISP DOC
3 NSP’s Agreement Format for Bandwidth Service PDF
4 NSP’s Agreement Format for Lambda/Capacity Service PDF