Cyber Security

Home/Cyber Security
Cyber Security 2018-12-20T08:57:17+00:00

Cyber Security Initiative of NTA

SN Document Name Download
1 Cyber Security Policy (Draft) PDF
2 Cyber Security Policy (Draft-Nepali) PDF
3 Cyber Crime Bill (Draft) PDF
4 Cyber Security Awareness Report 2015 PDF
5 सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४ को अधिनमा रहि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन PDF
6 इन्टरनेटमा बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी सहजकर्तालाई सहजीकरण पुस्तिका २०७४ PDF