नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

//नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरु,Application Form  तथा syllabus हरु :

१. कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने प्राविधिक -उप निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना :

२. अन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला  पदहरुमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना :Aantarik Tatha Khulla Notice.jpg

 

क्र .सं. पद सेवा  समूह  पाठ्यक्रम
१, उपनिर्देशक  प्रशासन कानून DD Law Open Syllabus.pdf
सहायक निर्देशक प्रशासन लेखा  AD Internal Account Syllabus.pdf

 

2017-12-12T02:20:20+00:00 October 13th, 2017|Public Notice|